Psychoterapia

W pracy terapeutycznej stosujemy podejście psychodynamiczne, które w swoich teoretycznych podstawach bazuje na założeniach psychoanalizy. Istotę psychoterapii psychodynamicznej stanowi relacja terapeutyczna budowana w oparciu o dialog.

Leczenie odbywa się poprzez rozmowę, prowadzoną podczas regularnych spotkań/sesji, trwających ok. 50 minut. Psycholog / psychoterapeuta wspólnie z Pacjentem  ustala częstotliwość spotkań, z uwzględnieniem specyfiki zgłaszanych problemów (najczęściej 1 lub 2 razy w tygodniu).  Obowiązuje zasada maksymalnej indywidualizacji procesu terapeutycznego.

Zakładamy, że objaw, z którym zmaga się Pacjent, może mieć podłoże wieloprzyczynowe (wywoływać go mogą zarówno intrapsychiczne konflikty, deficyty rozwojowe i/lub  defekty organiczne). Celem psychoterapii jest odkrycie mechanizmów odpowiedzialnych za wystąpienie objawu oraz doprowadzenie do zaistnienia takich zmian w aparacie psychicznym Pacjenta, które uwolnią  go od nadmiaru cierpienia i pozwolą na prowadzenie zdrowego i satysfakcjonującego życia.

Badania naukowe, których wyniki zamieszczono m.in w The International Journal Of Psycho-Analysis [Int J Psychoanal] 2005 Jun; Vol. 86 (Pt 3), pp. 841-68, potwierdzają skuteczność psychoterapii psychodynamicznej jako metody leczenia między innymi takich zaburzeń jak: depresja, fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia somatoformiczne, anoreksja, bulimia, zaburzenia osobowości z pogranicza (bordeline), zaburzenia osobowości kompulsywno-obsesyjnej (anankastycznej), osobowości zależnej i unikowej.