Oferta

KONSULTACJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

to klika spotkań poprzedzających podjęcie psychoterapii. Służą precyzyjnemu rozpoznaniu zgłaszanego problemu. Pozwalają także dokonać wyboru najwłaściwszej formy pracy terapeutycznej oraz ustalić jej ramy (czas trwania, częstotliwość spotkań itp.).

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Celem jest odkrycie mechanizmów odpowiedzialnych za wystąpienie problemów, z którymi zmaga się Pacjent, a następnie wprowadzenie takich zmian w sposobie jego funkcjonowania, które uwolnią go od nadmiaru cierpienia i przyczynią się do polepszenia jakości życia.

TERAPIA PAR/RODZIN

w każdym związku/rodzinie zdarzają się nieporozumienia i konflikty. Większość z nich udaje się przezwyciężyć „zwykłymi” sposobami. Gdy jednak stan napięcia utrzymuje się długotrwale, a bliskie sobie dotąd osoby czują, że łącząca je więź słabnie, warto spotkać się ze specjalistą, by poszukać konstruktywnego rozwiązania problemów.

PSYCHOEDUKACJA

celem oddziaływań psychoedukacyjnych jest upowszechnianie i propagowanie wiedzy potrzebnej do lepszego rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach międzyludzkich, świadomego w nich uczestniczenia i budowania satysfakcjonujących więzi społecznych.

GRUPY ROZWOJU OSOBISTEGO

jest to forma pracy terapeutycznej, w której udział bierze od kilku do kilkunastu osób. Uczestnictwo w takiej grupie stwarza możliwość doświadczenia siebie w kontakcie z innymi ludźmi, przyczynia się do wzrostu samoświadomości, niezależności, służy wzmocnieniu samooceny, obniżeniu poziomu lęku i prowadzi do zaistnienia trwałych zmian w zakresie zachowań i postaw.

GRUPY ROZWOJU ZAWODOWEGO

prowadzone metodą Michaela Balinta, służą wymianie doświadczeń związanych z pracą zawodową. Dedykowane są w szczególności osobom, których praca polega na pomaganiu innym. Uczestnictwo w takiej grupie daje możliwość lepszego zrozumienia relacji społecznych, stwarza pole do pogłębionej refleksji nad zachodzącymi procesami, pozwala uzyskać wgląd we własne emocje, i co najważniejsze: zapobiega wypaleniu zawodowemu .